design-image

Tájékoztató a Forrás Református Óvodába való felvétel rendjéről

A Budapest Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség felvételt hirdet a fenntartásában működő Rákospalotai Forrás Református Óvodába

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
Az Nkt. 72. § (1) bekezdés b) pontja kimondja, hogy a szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét. Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A gyermek az óvodával jogviszonyban áll. Az Nkt. 72. § (2) bekezdése szerint a szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről, és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 20. § (2) bekezdése alapján a szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.

Az óvodai beiratkozás időpontja a 2024/2025-ös nevelési évre:
2024. március 26. – 2024. március 27. (kedd-szerda)
mindkét napon 8.00 - 13.00 és 15.00 - 17.00 között

Az óvodai beiratkozás helyszíne:
1151 Budapest, Kossuth utca 10. – Nevelőtestületi szoba

Rákospalotai Forrás Református Óvoda elérhetőségei:
1151 Budapest, Kossuth utca 10.
+36-1-704-5466
info@forrasovoda.hu

A beiratkozás személyesen történik, az alábbi dokumentumok benyújtásával:

 • Szándéknyilatkozat,

 • Keresztlevél másolata,

 • Lelkészi/papi ajánlás,

 • Gyermek születési anyakönyvi kivonata,

 • Gyermek és szülők személyi igazolványa és lakcímkártyája,

 • Gyermek TAJ kártyája,

 • Gyermek oltási kiskönyve, utolsó védőnői státusza,

 • Sajátos nevelési igény esetén a gyermekről szóló utolsó szakértői vélemény,

 • Nyilatkozat szülői felügyeleti jogról,

 • A gyermek esetleges tartós betegségét igazoló dokumentum,

 • Szülői szándéknyilatkozat – elfogadom a keresztyén nevelési elveket.

Túljelentkezés esetén a felvétel szempontjai:

 • A szülők egyháztagsága a Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközségben,

 • Református vagy egyéb keresztyén felekezeti közösségekben betöltött tagság,

 • A Biblia tanítása iránti fogékonyság, a keresztyén értékrend elfogadása,

 • Betöltött 3. életév,

 • Testvérgyermek,

 • XV. kerületi lakos.

Vidám, elhivatott, magas szakmai színvonalon szolgáló közösség várja gyermekeiket nagy szeretettel!
Adjon az Úr bölcsességet döntésükhöz!
Áldás, békesség!