design-image

A Budapest Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség felvételt hirdet a fenntartásában működő Rákospalotai Forrás Református Óvodába

Beiratkozás

Kiket várunk?

Kiket várunk?

Szeretettel hívunk és várunk a Forrás Református Óvodába minden olyan családot, akik a keresztelői szertartáson ígéretet tettek arra, hogy gyermeküket a Szentháromság Isten megismerésére nevelik, s ehhez a fogadalmukhoz elfogadják gyülekezetünk óvodájának segítségét.

Ugyanilyen szeretettel várjuk azokat a családokat is, akik vágynak a Pedagógia Programunkban részletesen kifejtett lelkiségre, noha nem keresztelték meg gyermeküket.

Azokat is örömmel fogadjuk, akik más felekezethez tartoznak és elfogadják az óvodánkban kínált keresztyén nevelést. (Lelkészi ajánlást tőlük is várunk.)

Várjuk mindenekelőtt az óvodaköteles gyermekeket (akik 2023. augusztus 31-ig betöltötték 3. életévüket), valamint a férőhelyek függvényében azon gyermekeket is, akik 2023. december 31-ig betöltik 3. életévüket. Óvodai átvételre és más körzetből való jelentkezésre is van lehetőség.

Az óvodába való beiratkozás rendje

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az Nkt. 72. § (1) bekezdés b) pontja kimondja, hogy a szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét. Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A gyermek az óvodával jogviszonyban áll. Az Nkt. 72. § (2) bekezdése szerint a szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről, és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.

Az óvodai beiratkozás időpontja a 2023/2024-es nevelési évre:
2023. március 29. – 2023. március 30. (szerda-csütörtök)

Az óvodai beiratkozás helyszíne:
1151 Budapest, Kossuth utca 10. – Nevelőtestületi szoba

Rákospalotai Forrás Református Óvoda elérhetőségei:
1151 Budapest, Kossuth utca 10.
+36-1-704-5466
info@forrasovoda.hu

 

Javasoljuk, hogy gyermeküket a beiratkozásra ne hozzák magukkal.
Óvodai jogviszony a szülőkhöz eljuttatott felvételi határozattal jön létre. Az óvodába felvett gyermekek csoportbeosztásáról az óvodavezető dönt.

A beiratkozás személyesen történik, az alábbi dokumentumok benyújtásával:

 • Szándéknyilatkozat,

 • Keresztlevél másolata,

 • Lelkészi/papi ajánlás,

 • Gyermek születési anyakönyvi kivonata,

 • Gyermek és szülők személyi igazolványa és lakcímkártyája,

 • Gyermek TAJ kártyája,

 • Gyermek oltási kiskönyve, utolsó védőnői státusza,

 • Sajátos nevelési igény esetén a gyermekről szóló utolsó szakértői vélemény,

 • Nyilatkozat szülői felügyeleti jogról,

 • A gyermek esetleges tartós betegségét igazoló dokumentum,

 • Szülői szándéknyilatkozat – elfogadom a keresztyén nevelési elveket.

Túljelentkezés esetén a felvétel szempontjai:

 • A szülők egyháztagsága a Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközségben,

 • Református vagy egyéb keresztyén felekezeti közösségekben betöltött tagság,

 • A Biblia tanítása iránti fogékonyság, a keresztyén értékrend elfogadása,

 • Betöltött 3. életév,

 • Testvérgyermek,

 • XV. kerületi lakos.

Vidám, elhivatott, magas szakmai színvonalon szolgáló közösség várja gyermekeiket nagy szeretettel!
Adjon az Úr bölcsességet döntésükhöz!
Áldás, békesség!