design-image

Adatvédelmi tájékoztató

Hatályos: 2018. május 25. napjától

1. Általános tudnivalók

Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség

Címe: 1151 Budapest Kossuth L. u. 1.

Telefon: +36 306908434

Honlap: www.rpovaros.hu

E-mail cím: rakospalotaovaros@gmail.com

 

A Magyarországi Református Egyházon belül működő Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség mint adatkezelő, személyes adatok kezelését a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban (továbbiakban Tájékoztató) foglaltak szerint végzi.

A Rákospalota-Óváros Református Egyházközség a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli az adatokat. Az összes személyes adat gyűjtése és feldolgozása a magyar és az EU adatvédelmi törvényeinek megfelelően történik. A jelen Adatvédelmi Tájékoztató elmagyarázza, hogy milyen személyes adatokat dolgozunk fel, milyen célokra, mennyi ideig tároljuk azokat, hogyan férhet hozzá a személyes adatokhoz, miként módosíthatja azokat, hogyan kérheti adatainak törlését, és hogy hol találhat további információkat.

 

2. Az adatkezelő meghatározása

Az Ön személyes adatainak adatkezelője a Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség.

Címe: 1151 Budapest Kossuth L. u. 1.

Telefon: +36306908434

Honlap: www.rpovaros.hu

E-mail cím: rakospalotaovaros@gmail.com

Az adatkezelést a Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség Lelkészi Hivatalának belső munkatársai végzik, az adatokat az adatkezelés során kizárólag ők ismerhetik meg.

 

3. Az adatkezelő által kezelt személyes adatok

A Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség csak olyan személyes adatokat kezel, amelyet Ön a hozzájárulásával az Egyházközség rendelkezésére bocsájt.

 

4. Az Adatfeldolgozók adatai

Az Adatkezelő az adatokat az egyháztagok/szülők érdekében és javára végzett tevékenysége teljesítése céljából kezeli és továbbíthatja az adatfeldolgozók részére. Ilyen adatfeldolgozók például a könyvelést, pénzügyi tranzakciókat lebonyolító szolgáltatók. Az Adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik. Az Adatfeldolgozók az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel. Saját célra adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni. Az adatfeldolgozás során az adatokat az Adatfeldolgozók belső munkatársai ismerhetik meg. Ezen szolgáltatók kiválasztása és felügyelete a legnagyobb gondossággal történik. Az Adatfeldolgozóktól is megköveteljük a megfelelő technikai és operatív biztonsági intézkedések megtételét, az egyháztagok személyes adatainak védelme érdekében, a magyar és EU-s adatvédelemre vonatkozó törvényi szabályozással összhangban.

 

5. Az adatkezelés jogalapja

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban szereplő személyes adatokat kizárólag az alábbi jogalapokon kezeljük:

• az Ön kifejezett hozzájárulásával; vagy

• ahol ez szükséges egy Önnel kapcsolatos teljesítéséhez; vagy

• olyan esetekben, ahol ez az Adatkezelő jogi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges.

Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Ez nem befolyásolja az adatkezelésünk jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt.

 

6. Az adatkezelés céljai

§ A GDPR 6. Cikk (1) bekezdés c) pontján alapuló, a jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés az e rendelet vonatkozásában kiterjed különösen

  1. a Magyarországi Református Egyház – Alaptörvény, valamint a 2011. évi CCVI. törvény felhatalmazása alapján kiadott – belső törvényeiben meghatározott szervezeti és hitételi működésével kapcsolatos,
  2. az Egyházközség, mint jogi személy által az egyházi és a nemzeti világi törvények szerint betöltött munkáltatói jogállásához kapcsolódó adatkezelésekre.

 

7. Kommunikáció és marketing

Ha Ön hozzájárult ahhoz, hogy a Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség lelkésze/i, hitoktatói általános értesítésekkel, hírlevelekkel, aktuális információkkal megkeresse, valamint tájékoztatassa a hittanoktatással kapcsolatos lényeges tudnivalókról.

 

8. Adatok átadása

A személyes adatait kizárólag a fentiekben említett célokra használjuk fel, harmadik fél számára nem adjuk ki. A jelen Tájékoztatóban foglaltak kivételével az Ön engedélye nélkül nem fogunk nyilvánosságra hozni semmilyen személyes adatot, kivéve, ha jogilag ezt kötelező megtennünk, vagy ha úgy gondoljuk, hogy ez az intézkedés szükséges a jogaik, tulajdonunk vagy személyes biztonságunk védelme és/vagy megóvása érdekében vagy a felhasználóink/ügyfeleink, illetve más személyek érdekeinek megóvása érdekében. A Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség, csak akkor továbbítja a személyes adatait a felügyeleti szerveknek, adóhatóságoknak vagy nyomozó ügynökségeknek, ha erre jogszabály kötelezi.

 

9. Az adatkezelés időtartama

Nem őrizzük az Ön adatait hosszabban, mint ami ahhoz szükséges, hogy teljesüljön a feldolgozás célja. A Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség által a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval összhangban kezelt személyes adatok törlésre kerülnek, vagy névtelenül jelennek meg (így már nem lehet Önt azonosítani) indokolatlan késedelem nélkül (legfeljebb 30 napon belül), miután kérelmezte adatainak törlését. A pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatban a személyes adatait a tranzakciótól számított 10 évig tároljuk.

 

10. Kiskorúak adatainak védelme – 18 évet be nem töltöttek számára

A Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség, szándékosan nem gyűjt adatokat a 16 év alatti személyek személyes adatairól. Az adatkezeléshez, adatfeldolgozáshoz kizárólag 16 éves vagy idősebb gyermekek adhatják saját hozzájárulásukat. Kiskorúak esetében, tekintettel arra, hogy tizenhat év alatti személyek esetén a szülők vagy törvényes gyám beleegyezésére van szükség.

 

11. Személyes adatok biztonsága

Adatai megfelelő védelme, illetéktelen hozzáférés és helytelen felhasználás megakadályozása érdekében a Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség a szükséges és megfelelő technikai háttérrel és szabályozással rendelkezik. Adatait különösen védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

12. Az Ügyfél jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Célunk, hogy az Önre vonatkozó minden adat a lehető legpontosabb maradjon. Ön hozzáférhet a személyes adataihoz, kérheti a személyes adatok helyesbítését vagy törlését.

 

Adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van arra, hogy megkapja a Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség által tárolt személyes adatait, strukturált, digitális formában, és továbbítsa ezeket az adatokat egy másik félnek, ha ez technikailag megvalósítható. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a fenti elérhetőségeken.

 

Panasz benyújtására vonatkozó jog

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a fenti elérhetőségeken. Az adatkezeléssel kapcsolatban felmerült panasza, illetve jogainak sérelme esetén Önnek jogában áll bírósághoz fordulni, vagy panaszt benyújtani az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz is az alábbi elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

http://www.naih.hu
Telefon: 06-1/391-1400

ugyfelszolgalat@naih.hu

 

13. Adatvédelmi Tájékoztató módosítása

Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség jogosult jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá az adott felhasználóval szemben.

 

 

                                                                                          Hekli Katalin lelkész

                                                                       Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség