design-image
Bejárat

Ismerje meg óvodánkat

Bemutatkozás

A Kossuth utca 10. szám alatt található Rákospalotai Forrás Református Óvoda 2022 szeptemberétől fogadja a keresztyén értékrendet fontosnak tartó családok gyermekeit.
A négy színes, galériás csoportszoba, a növényekkel teli aula, a sok könyvvel rendelkező gyermekkönyvtár, a modern kiszolgáló egységek, az egyéni fejlesztésekre szolgáló szobák kiváló helyszínt és lehetőséget biztosítanak a gyermekek egészséges fejlődéséhez.

Óvodai környezet

A négy csoportszoba kialakítása igazodik a keresztyén szellemiséghez, egyszerűséget, esztétikumot közvetít, dekorációja tükrözi az adott óvodapedagógusok egyéni ízlését. Természetsarok, építőkuckó, vizuális alkotóasztal, babaszoba, a békés építést, autózást szolgáló játszószőnyeg minden csoportszoba alapfelszerelését képezi. A csoportszobákban található galérián a gyermekeknek módjuk van könyvnézegetésre, harmonikus együttjátszásra és az áhítatos elcsendesedésre.

Udvari játszóterünk, fejlesztő játékaink, óriási játszóvárunk, hintáink, csúszdáink lehetővé teszik az óvodás korú gyermek mozgás- és játékigényének kielégítését, támogatva az optimális fejlődésüket. Megfelelő terület van az udvaron kiskertek megművelésére, tanösvényünk bebarangolására, kresz parkunk használatára. Több négyzetméternyi táblafalunkon lehetőség van aszfaltkrétás rajzolásra, ezzel is támogatva a gyerekek grafomotoros fejlesztését, ábrázolóképességük, finommotorikájuk, kifejezőképességük optimális alakulását.

Súlypontok, melyek meghatározzák mindennapjainkat

Pedagógiai arculatunk

 1. Felekezeti hittan

  A gyermekek egységesen református hitéleti tevékenységeken vesznek részt, ugyanakkor lehetőséget biztosítunk felekezti hittanoktatáson való részvételre a történelmi egyházak helyi közösségeinek bevonásával.

 2. Tehetséggondozás

  A különleges tehetség megnyilvánulhat mozgásban, művészeti adottságokban, vagy átlagon felüli intellektusban, szociális képességekben. Az óvodás gyermekkorban még csak tehetségígéretről, tehetség gyanúról beszélhetünk. Nagyon fontos ennek a képességtöbbletnek a felismerése és jó irányba vezetése.

  Intézményünk egyik kiemelt feladatának tekinti a tehetséggondozást.

  Óvodánkban lényegesnek tartottuk, hogy a kiemelt képességű gyerekek számára, szülői támogatással „Kis Műhelyeket” hozzunk létre. Havi rendszerességgel, látogatják gyerekeink (Kis felfedezők, Népi gyermekjátékok-drámajátékok, Kreatív kuckó, Mozgásos játékok) szakköreinket, körforgásos rendszerben.

 3. Szenzoros mozgásfejlesztő szoba

  Az optimális mozgás- és beszédfejlődés támogatására óvodánkban egy külön helyiséget alakítottunk ki, egy szenzoros mozgásfejlesztő szobát. A szenzomotoros fejlesztés során speciális mozgásokon és ingereken keresztül serkentjük az idegrendszeri működést, aminek hatására javul az észlelés és a koordináció, kialakul a megfelelő motoros válasz adásának képessége, megvalósul a szenzoros integráció, azaz az egy időben bejövő érzékletek feldolgozásának a képessége.

 4. Anyanyelvi nevelés

  Az anyanyelvi nevelés az óvodában a teljes nevelési folyamatot áthatja. Derűs légkörben, vonzó tevékenységekkel, interperszonális kapcsolatokkal ébresztjük fel és tartjuk fenn a gyermekek beszédkedvét. Kiemelt feladatunknak tekintjük a magyar anyanyelvünk szépségére rávilágítani, annak gazdagságát a gyermekek elé tárni, mondókáink, népi rigmusaink, népmeséink, népi és egyházi énekeink, imádságok, aranymondások, a Bibliában is benne lévő igaz történetek segítségével. Kiemelten fontosnak tartjuk az óvodapedagógusok példamutató, utánzásra alkalmas kifejező, szép beszédét, valamint az árnyalt metakommunikatív kifejezésmódot.

 5. Hagyományőrzés

  Nagy hangsúlyt helyezünk óvodánkban a magyar nép kultúrájának megismerésére, átadására. A tevékenységekbe ágyazott tanulást keresztyén ünnepeink és a néphagyományőrző jeles napok köré fűzzük.

  Sebő Ferenc gondolatait valljuk:

  „A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg. Nem őrizni kell, mert nem rab. Hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket!”

 6. Mozgásfejlesztés

  Nagy alapterületű, jól felszerelt tornateremmel rendelkezünk, mely lehetőséget teremt a ránk bízott gyermekek optimális, mindennapos mozgásfejlesztésének megvalósítására. Ezt gazdag módszertani eszköztárunkkal valósítjuk meg, melyek között kiemelt szerepet kap az Így tedd rá néptánc program és Magyar Gábor mozgáskotta módszere.
  Óvodánk udvarának kiépítésénél fő szempont volt az egyensúlyfejlesztés, koordinált mozgás, erő- állóképesség-fejlesztés, gazdag szabadjáték lehetőségeinek megteremtése.

 7. Beszédfejlesztés

  Intézményünk logopédiai szobáját célzott játékokkal szereltük fel, méretét tekintve több gyermek együttes fejlesztésére is alkalmas.

  Beszédfogyatékos, beszédükben akadályozott gyermekek nevelését is támogatjuk, rendelkezünk a szükséges tárgyi és személyi feltételekkel. Ezen feladatunk megvalósítása érdekében építünk óvodapedagógusaink magas szintű szakmai ismereteire, a Református EGYMI-vel való közös fejlesztésekre, a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal való együttműködésre, illetve a kerületi Szakszolgálattal való közös munkára.

 8. Környezettudatosság

  Elkötelezettek vagyunk a teremtett világ iránti felelősségvállalásban. A gyermekek figyelmét a teremtett világ szépségeire irányítjuk; felelős, környezetet szerető, óvó szemléletet alakítunk, ezzel is betöltve az Isten által ránk bízott feladatot. Óvodai mindennapjainkat, környezetünket meghatározza a teremtésvédelem: napenergia, víztakarékos mosdókialakítás, LED izzók, szelektív hulladékgyűjtés, udvari komposztáló, madárbarát kert program.

 9. Egészséges étkezés

  A növekedés és a fejlődés egyik legfontosabb előfeltétele az egészséges táplálkozás, amelyre már az óvodában is kiemelt figyelmet kell fordítanunk. A napi háromszori étkezésről elmondhatjuk, hogy ételeink ízletesek és változatosak. Az egészséges táplálkozás keretében minden nap tízóraira gyümölcsöt és zöldséget biztosítunk a gyerekek számára. Nagy gondot fordítunk a magas cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telített zsírtartalmú ételek fogyasztásának csökkentésére, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának ösztönzésére. Születésnapok alkalmával gyümölcssalátát, szárított magvakat, aszalt gyümölcsöt preferálunk. Rendszeresen alkalmat teremtünk zöldség-, gyümölcssaláta elkészítésére.

"Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon..."

Küldetésünk

Minden gyermek egyedi, megismételhetetlen csodája, ajándéka az Istennek. Mindannyiukat megilleti a számukra legmegfelelőbb egyéni bánásmód, mely egyedi személyiségüket tiszteletben tartva biztosítja az önmagukhoz képest való növekedését.

Keresztyén nevelésünk célja, hogy a reánk bízott gyermekek sokoldalúan, harmonikusan fejlődjenek; ismerjék meg, tegyék magukévá a keresztyén értékrendet, amely átszövi nevelési feladatainkat, pedagógiai munkánkat és minden fejlesztési területet.
Nevelőközösségünk érzelemgazdag, boldog gyermekek nevelésére törekszik, akik fogékonyak a szépre, értéknek tekintik saját egészségüket és az őket körülvevő természeti környezetet, önállóak és kreatívak, harmóniában és szeretetben élnek Istennel, önmagukkal és környezetükkel.
Érzelmi biztonságot nyújtó derűs légkört teremtünk, melyben természetes a gyermek alapvető szükségleteinek figyelembevétele és biztosítása, legyen az testi vagy pszichés vonatkozású. A nevelőhatásokat csakis őszinte szeretetkapcsolatra alapozzuk, amely az azonosulást, mintakövetést és kellő erőfeszítések megtételét is motiválja a gyermekekben.

Legfontosabb értékeink a hit, szeretet, elkötelezettség, hitelesség, megbízhatóság és az a törekvés, hogy minden esetben a helyzetnek megfelelő legjobb, legszínvonalasabb munkát végezzük.

Egyetlen, de a legfontosabb titok rejlik közösségünk munkájában: a szeretet. Az a szeretet, amelyet Istentől kapunk ajándékba, mely végtelen, elfogadó, különbséget nem tevő, és ott rejlik minden mozdulatunkban, pillantásunkban, simogatásunkban, dorgálásunkban, ölelésünkben. Az a szeretet, amely biztonságot ad gyermeknek, felnőttnek egyaránt.

Forrás fakad

Óvodánk története

Intézményünk a Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközséghez tartozik, amely gyülekezet története egészen az 1600-as évek elejéig nyúlik vissza. Az Egyházközség több mint 400 éve folyamatosan, az ellenreformáció, a világháborúk korában is működött, minden „szembeszél” ellenére megállíthatatlanul folyt a lelki munka. Ez egy dolgot tett nyilvánvalóvá számunkra: Urunk a fenntartó! Fenntartója egyéni életünknek, közösségünknek, templomunknak és óvodánknak is.

A Forrás óvoda azon a telken áll, ahol az 1718-ban épült faimaház helyett 1786-ban kőből templomot épített a közösség, amelyre 1804-ben tornyot is emelt. Ez maradt a templom 1941-ig, amikor helyette a jelenlegi épült.
A régi templom melletti iskolát 1879-ben építette a gyülekezet és tartotta fenn egészen az 1950-es évek kommunista államosításáig. A rendszerváltoztatás után visszakapta az egyházközség a telken álló épületet, megfogalmazott célunk szerint arra, hogy egyszer újra, a szakrális helyszínhez méltón hitéleti tevékenységet, református oktatói-nevelői munkát folytathassunk ott.

Bár állt a régi épület, a szakértői vizsgálatok hamar alátámasztották, hogy statikailag alkalmatlan az átépítésre, ezért a presbitérium az egykori iskola elbontásáról döntött.
Évek teltek el. Az üres telek látványa sokakat lehangolt, elkeserített. 2019-ben végül az Úr kimunkálta a célt, s a Magyar Állam, valamint a Magyarországi Református Egyház által nyújtott támogatásokból fakadó lehetőséget is. Elkezdődött az óvodaépítés hosszú, akadályoktól sem mentes útja.

A telek alatt egy sós vízű ér található, mely vízen – köszönhetően a korábbi református iskolának – sok generáció nőtt fel. A beruházás során a kivitelező is rábukkant erre az érre, felfakadt a régi korokban ledugózott forrás, melyet egy szép kúttal ismét ihatóvá tettek, s lett az intézmény biblikus névadójává. „Elapadt” az első vállalkozó építési kedve, de nőtt a gyülekezet még buzgóbb kitartó könyörgéseinek száma. Tudtuk, éreztük, valami fontosat, s igazán értékeset készít az Úr. Bíztunk az ígéretben: „És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy.” (Ézsaiás 58,11) Isten megtartó kegyelméből 2021 júliusában elkészült a gyönyörű óvodaépület, mely 2022 szeptemberében megnyitja kapuit a gyermekek előtt.

Konzervatív, keresztyén, magyar – ezeket a szavakat égette bele a Lélek lelkünkbe és azt, hogy az elhivatott, hitüket megélő, szakmailag elismert, hiteles munkatársakkal, a fenntartó Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközséggel és az intézményünkkel kapcsolatban álló családokkal együtt, folyamatosan gyakoroljuk a szeretetet a ránk bízott gyermekek javára és az Úr dicsőségére.

Adja Isten, hogy minden időben így legyen!